نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بخشش یک محکوم به اعدام در همدان

۷-شهریور-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: با اخذ رضایت از اولیای دم، مددجوی زندان مرکزی همدان محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافت.

به گزارش اداره کل زندانهای استان همدان، با اخذ رضایت شکات (اولیای دم) مددجو “س-الف” که به اتهام قتل محکوم به قصاص شده بود و به مدت ۴سال و نیم در زندان مرکزی همدان تحمل حبس می کرد، از طناب دار رهایی یافت