نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

صدور حکم ۱۹۸ ضربه شلاق برای دو متهم

۱۳-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: استاد دانشگاه و یک زن که پیش تر بابت اتهام “زنا” به اعدام محکوم شده بودند، با رد حکم در دیوان عالی کشور، به ۹۹ ضربه شلاق، تبعید و انفصال از خدمت محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری رکنا، اواخر دی ۹۴ مردی با مراجعه به دادگاه کیفری استان تهران گفت: “از مدتی قبل به رفتارهای همسرم سوسن مشکوک شدم، در خانه دوربین کار گذاشتم و پس از بازبینی آن تصاویر سوسن و مردی غریبه را دیدم. با ثبت این شکایت، تحقیقات کارآگاهان آغاز و مشخص شد سوسن که کارمند است برای انجام یک پروژه درسی با استاد دانشگاه خود به نام «محمود» دوست شده و با او ارتباط پنهانی برقرار کرده است”.

با کشف این مدارک، سوسن و محمود دستگیر شدند و در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محکم تبعید و شلاق برای دوستی زن شوهردار با استاد دانشگاهحاکمه ایستادند.

هر دوی آنها منکر ارتباط پنهانی شدند، اما قضات براساس مدارک موجود و فیلم دوربین مداربسته، هر دو متهم را مجرم تشخیص داده و به اعدام محکوم کردند. این حکم با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت و قضات شعبه یازدهم آن را رد کردند و برای رسیدگی مجدد در اختیار شعبه پنجم دادگاه قرار دادند.در دومین جلسه دادگاه، هر دو متهم بار دیگر خود را بی‌گناه دانستند.

سپس قضات وارد شور شدند و هر دوی آنها را با تبرئه از زنای محصنه، به ۹۹ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند. استاد دانشگاه همچنین به دو سال تبعید در شهری دورافتاده محکوم شد.

برچسب ها: