نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

ابراهیم مددی به ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد

۲۰-مرداد-۱۳۹۵

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طی برگه اخطاریه که از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بدست اقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد رسیده وی از سوی این شعبه به ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

اتهامات آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی، مصداق اتهامات مددی در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب، تشکیل سندیکا و شرکت در تمام فعالیت های سندیکا، هدایت و رهبری سندیکا، اعتراض به احکام صادره از مراجع قضایی، مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تحصن و تجمع، شرکت در تجمع وزارت کار برای تعیین دستمزدسال ۹۳، شرکت و برگزاری تجمع در پایانه آزادی برای مراسم اول ماه مه، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکم بدوی به تحمل ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

داود رضوی دیگر عضو هیت مدیره این سندیکا در تاریخ ۲۸بهمن ماه سال گذشته از سوی همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که با اعتراض به حکم صادره توسط وکیلش آقای صالح نکیبخت پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.